NASZ WSPÓLNY SUKCES!

Wojewoda Wielkopolski w dniu 18 marca 2020 r. uchylił uchwałę Rady Miasta Poznania,

która przyjęła Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Dziękujemy wszystkim za założenie podpisu!

Społeczna Rada Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” oraz Fundacja „Głos dla Życia”

—————————————

11 lutego 2020 r. Rada Miasta Poznania przyjęła niebezpieczny, przesycony ideologią gender, dokument – „Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”. Radni miejscy, głosami Koalicji Obywatelskiej, przyjęli Kartę lekceważąc ogromny sprzeciw mieszkańców i licznych organizacji pozarządowych.

Pomimo ogromnej mobilizacji działaczy prorodzinnych, wielu Poznaniaków nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, które niesie karta. Władze miasta nie przeprowadziły żadnej konsultacji społecznej na ten temat. Odmówiły też udziału w debacie zorganizowanej przez Społeczną Radę Wychowania i Edukacji „Rodzinny Poznań” działającą przy Fundacji „Głos dla Życia”.

Pod szczytnymi hasłami Europejska Karta Równości przemyca skrajne postulaty genderowej antykultury, m.in. walczy z tzw. „stereotypami płciowymi”, narusza prawa rodziców do wychowania dzieci, antagonizuje kobiety i mężczyzny, zagraża wolności wypowiedzi i nauczania, ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Przyjęcie karty otwiera drogę do finansowania organizacji promujących kulturę LGBTQ+.

Przyjęcie Karty i aplikacja podjętych w niej zobowiązań będzie miało negatywne skutki dla całego Miasta. Realizacja utopii zawsze prowadzi do dramatów jednostek, które takim eksperymentom są poddawane, a w tym wypadku chodzi o wszystkich mieszkańców naszego Miasta.

Nie godzimy się na to!

Zaapelujmy wspólnie do Wojewody Wielkopolskiego o uchylenie uchwały Rady Miasta Poznania przyjmującej Europejską Kartę Równości. Brońmy miasto Poznań przed szkodliwą ideologią.

Państwa podpis pod poniższym apelem zostanie przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu na specjalnym spotkaniu. Bądźmy razem! Brońmy tradycyjnych wartości i naszej wolności!

Nie dla karty gender w Poznaniu!

Apel przygotowany przez Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” oraz Fundację „Głos dla Życia”

Nie dla gender w Poznaniu!

Apel do Wojewody Wielkopolskiego!

Wojewoda Wielkopolski

Pan Łukasz Mikołajczyk

Szanowny Panie,

My, mieszkańcy Poznania, zwracamy się do Pana Wojewody jako organu sprawującego nadzór nad samorządem terytorialnym o uchylenie uchwały Rady Miasta Poznania nr XXII/414/VIII/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., która wprowadza w Poznaniu „Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”.

Na podstawie opinii ekspertów (m.in. Instytutu na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS), stwierdzamy, że szereg zapisów Karty jest sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem. Np. art. 13 ust. 3 Karty zobowiązuje Sygnatariusza (w tym przypadku Miasto Poznań) do „sprawdzania materiałów edukacyjnych szkół i innych programów edukacyjnych oraz metod nauczania, w celu zapewnienia, że zwalczają one stereotypowe postawy i praktyki”. Stanowi to bezprawną ingerencję w prawa rodziców do wpływu na wychowanie i edukację swoich dzieci, chronionych przez art. 48 ust 1 Konstytucji. Oznacza także złamanie Prawa oświatowego, które nie przewiduje kompetencji prezydenta miasta do kształtowania treści nauczania dzieci w szkole.

Naruszeniem prawa jest także stawiany przez Kartę wymóg o zamówieniach publicznych, który nakazuje prowadzenie polityki równości przez podmioty współpracujące z Miastem i realizujące zadania przez nie zlecone.

Nie do przyjęcia jest także fakt, że Karta, która regulować ma wszystkie obszary aktywności Miasta i będzie wpływać na życie wszystkich jego mieszkańców, została przyjęta bez debaty i  konsultacji społecznych, a także bez wiedzy zdecydowanej większości Poznaniaków.

Zarówno sposób procedowania Rady Miasta jak i genderowy charakter Karty budzi nasz stanowczy sprzeciw, stąd nasz apel do Pana Wojewody o zbadanie uchwały pod kątem zgodności z obowiązującym prawem i jej uchylenie.

Z poważaniem

Apel podpisało już osób!